Yahya Kemal

Yahya Kemal, Ink on Paper, 21 x 29 cm